Irish – Listening scripts

Iontas 1.  (Click on this for the Listening script)

Irish Script JuniorCert 2012    ( Click on this for Irish – Junior Cert Listening Script 2012 ) The 2014 and 2015 script are below.

Maoin 2 (1-9)   ( click on this for Maoin 2,   listening script )

Irish Leaving Cert 12+13  (click on this to see the Listening script for Leaving Cert 2012 and 2013) The script for 2014 and 2015 is below.

Fuinneamh    (Click on this for the Listening script) .

Hiúdaí Beag as Rann na Feirste  (  Hiúdaí )

======================================

Leaving Cert 2015 (Ardteist)

Téipscript CUID A Fógra 1 (Canúint Chonnacht) Seo fógra ó Raidió Fáilte. Cuirfear tús le clár nua ar Raidió Fáilte ar an dara lá déag de Bhealtaine. An Seomra Ceoil an t-ainm a bheidh ar an gclár nua. Beidh an clár nua ar siúl ar leathuair tar éis a seacht tráthnóna Dé hAoine. Clár popcheoil do dhéagóirí a bheidh ann. Ar an gclár, cloisfear na hamhráin is deireanaí ó na cairteacha. Chomh maith leis sin, beidh plé ar na réaltaí móra popcheoil agus ar na féilte ceoil timpeall na tíre. Beidh comórtas seachtainiúil ar an gclár freisin. Éisteoir ar bith a sheolann téacs isteach leis an bhfreagra ceart, beidh seans aige duais a bhuachan. Ar na duaiseanna a bhronnfar gach seachtain, beidh ticéid chuig ceolchoirmeacha agus T-léinte. Bígí ag éisteacht linn.

 Fógra 2 (Canúint na Mumhan) Seo fógra ó Oideas Gael. Cuirfidh Oideas Gael cúrsa Gaeilge agus cultúir ar siúl do dhaoine fásta an samhradh seo. Mairfidh an cúrsa seo seachtain. Is i nGleann Cholm Cille, Co. Dhún na nGall a bheidh an cúrsa ar siúl. Tosóidh an cúrsa ar an gcúigiú lá is fiche de Lúnasa. Ar maidin, beidh ranganna ar siúl i labhairt agus i scríobh na Gaeilge. Beidh raon leathan imeachtaí ar siúl i ndiaidh na ranganna: péintéireacht, amhránaíocht, léamh filíochta agus siúlóidí ar an sliabh, mar shampla. €240 an costas a bheidh air. Tá gach eolas faoin gcúrsa seo le fáil ó Oideas Gael ag an uimhir 074 93 02 85.

 CUID B Comhrá 1 (Canúint Uladh) An Chéad Mhír Cáit: Haigh, a Dhónaill. Chuala mé dea-scéal faoi do scoil. Dónall: Ó sea, a Cháit, fuaireamar an Bhratach Ghlas trí seachtaine ó shin. Éacht a bhí ann, cinnte. Muidne an chéad scoil dara leibhéal sa chontae seo a fuair an Bhratach Ghlas. Cáit: Comhghairdeas libh. Cad go díreach a rinne sibh? Dónall: Chuireamar feachtas ar siúl a mhair dhá bhliain. Bhí dhá thoradh ar an bhfeachtas: tá níos lú bruscair thart faoin scoil anois agus déanaimid níos mó athchúrsála. Cáit: Conas a d’éirigh libh é sin a bhaint amach? Dónall: Ar dtús, chuireamar Coiste Glas ar bun. Bhí scoláire amháin as gach rang ar an gcoiste sin. Ansin rinneamar plean gníomhaíochta don scoil. Bhí duais speisialta againn uair gach téarma don rang a rinne an iarracht ab fhearr chun an plean a chur i bhfeidhm.

3 An Dara Mír Cáit: Is iontach an rud an athchúrsáil. Níl a fhios agam cén fáth nach rabhamar go léir ag athchúrsáil earraí i bhfad roimhe seo. Dónall: Is féidir an-chuid rudaí a athchúrsáil sa lá atá inniu ann, a Cháit. Sa scoil againne, mar shampla, rinneamar buidéil phlaisteacha, cannaí agus páipéar a athchúrsáil. D’éirigh linn laghdú mór a dhéanamh ar na málaí bruscair a bhí á dtabhairt díreach go dtí an t-ionad dumpála. Cáit: Iontach ar fad. Bíonn tionchar maith ag an bhfeachtas glas ar na scoláirí gan dabht. Cuireann sé ag smaoineamh iad ar an timpeallacht, ar an athrú aeráide agus ar théamh an domhain. Inis dom, an bhfuil aon phlean ag an gCoiste Glas chun aon athrú eile a dhéanamh ar scoil? Dónall: Cinnte, tá plean againn. Beimid ag iarraidh leictreachas agus teas a shábháil sa scoil an bhliain seo chugainn. Tá táillí móra le híoc orthu sin faoi láthair. Cáit: Ó, a Dhónaill, ná luaigh an focal ‘táillí’ in ainm Dé. Táim cráite ag éisteacht leis an gcaint ar fad faoi na táillí uisce atá le híoc anois. Dónall: Sea, a Cháit. Ní maith le haon duine na táillí uisce.

 Comhrá 2 (Canúint na Mumhan) An Chéad Mhír Dáithí: Conas atá tú, a Orla? Ní fhaca mé thú in aon chor an samhradh seo. Cá raibh tú? Orla: Bhí mé ar saoire san Astráil, a Dháithí. Chaith mé féin agus mo thuismitheoirí sé seachtaine ann. Bhaineamar an taitneamh as an turas. Dáithí: Ó, go hiontach. An bhfuil gaolta agat san Astráil? Orla: Tá mo dheartháir Seán agus uncail liom ina gcónaí amuigh ansin. Dáithí: Cén fáth a ndeachaigh siad go dtí an Astráil? Nach raibh siad sásta anseo in Éirinn? Orla: Cúrsaí oibre ba chúis leis an mbeirt acu imeacht. D’imigh m’uncail sna hochtóidí nuair a chaill sé a phost. D’imigh Seán anuraidh mar bhí sé míshásta leis an obair a bhí aige.

An Dara Mír Dáithí: Cad a dhéanann d’uncail san Astráil anois? Orla: Is tógálaí é. Dáithí: Agus do dheartháir, Seán? Nach raibh seisean ag obair leis na ríomhairí sular imigh sé? Orla: Bhí. Ach shocraigh sé imeacht. Tá sé ag obair san Astráil anois agus tá saol níos fearr aige ansin. Faigheann sé pá níos airde ansin agus tá an costas maireachtála níos ísle freisin. 4 Dáithí: An bhfillfidh siad ar Éirinn, meas tú? Orla: Ní fhillfidh m’uncail. Tá sé pósta amuigh ann agus tá beirt pháistí aige. Dáithí: Ach fillfidh Seán, nach bhfillfidh? Orla: Is dóigh liom go bhfillfidh. Tá sé ag siúl amach le cailín as Cill Dara, agus ba mhaith léi siúd socrú síos anseo in Éirinn. An taithí oibre atá á fáil ag Seán san Astráil, cabhróidh sí leis post maith a fháil nuair a fhillfidh sé. Dáithí: Beidh gach rud ag brath ar an ngeilleagar, dar ndóigh. Cé go bhfuil feabhas le brath ar chúrsaí in Éirinn anois, tá dhá fhadhb fós againn: tá an ráta dífhostaíochta ard agus tá fiacha troma ar dhaoine. Orla: Tá an ceart agat. Neosfaidh an aimsir.

Cuid C Píosa 1 (Canúint Chonnacht) Beidh Éirí Amach na Cásca in 1916 á chomóradh an bhliain seo chugainn. Beidh cuid de na himeachtaí ar siúl ag Teach an Phiarsaigh i Ros Muc i gConamara. Chaitheadh Pádraig Mac Piarais an samhradh ansin sna blianta díreach roimh an Éirí Amach. Agus é ar saoire i gConamara, bhíodh sé ag scríobh, ag cur feabhais ar a chuid Gaeilge agus ag pleanáil don Éirí Amach. Bíonn an teach ar oscailt do chuairteoirí óna deich a chlog ar maidin go dtí a sé a chlog tráthnóna gach lá i rith an tsamhraidh. Tá sé i gceist ag an Rialtas ionad oidhreachta a thógáil taobh leis an teach in am don chomóradh.

Píosa 2 (Canúint Uladh) Tá seirbhís nuachta trí Ghaeilge ar fáil ar líne anois. Tuairisc.ie an t-ainm atá ar an tseirbhís idirlín seo. Cuireadh tús léi i mí Dheireadh Fómhair seo caite. Is nuachtán ar líne é Tuairisc.ie. Tá an tseirbhís seo ag freastal ar phobal na Gaeilge agus na Gaeltachta in Éirinn agus ar chainteoirí Gaeilge thar lear. Tá scéalta de gach saghas le fáil ar an tseirbhís seo: cúrsaí reatha, spórt, cultúr agus oideachas, mar shampla. Tá oifigí Tuairisc.ie suite i mBearna, Contae na Gaillimhe, mar tá córas ardluais leathanbhanda ar fáil ann. Céim eile chun tosaigh atá sa tseirbhís seo a chuireann an Ghaeilge chun cinn ar na meáin nua-aoiseacha.

 ==============================

Leaving Cert 2014  (Ardteist)  :   

Triail Chluastuisceana Téipscript Fógra 1 (Canúint na Mumhan) Fáilte isteach tráthnóna, a éisteoirí, go Raidió na Gaeltachta. Tá sibh ag éisteacht leis an gclár Fógraí an Deiscirt. Tagann an chéad fhógra tráthnóna ó Ollscoil Luimnigh. Tá Ollscoil Luimnigh ag lorg rúnaí i Roinn na Gaeilge. Ar na cáilíochtaí atá riachtanach don phost seo tá: ardscileanna ríomhaireachta, taithí cúig bliana ar obair oifige agus Gaeilge líofa. Is é an tuarastal ná €20,000 sa bhliain. Beidh ocht lá dhéag de laethanta saoire le fáil. Mairfidh an lá oibre óna naoi ar maidin go dtí leathuair tar éis a cúig tráthnóna. Tá gach eolas faoin bpost seo le fáil ag http://www.ul.ie, nó trí ghlaoch a chur ar an uimhir 061-92917.

 Fógra a Dó (Canúint Uladh) Seo fógra ó TG4. Tosóidh Sceideal Spóirt an tSamhraidh ar TG4 Dé Luain seo chugainn. Beidh Corn an Domhain sa sacar ar siúl sa Bhrasaíl sa samhradh. Tosóidh sé ar an dara lá déag de mhí an Mheithimh. Craolfar clár speisialta Sacar an Lae ar leathuair tar éis a sé gach tráthnóna a fhad is a bheidh Corn an Domhain ar siúl. Beidh tuairiscí, torthaí agus anailís ar chluichí móra an lae ar an gclár. Chomh maith leis sin, cuirfear tús le comórtas leadóige Wimbledon Dé Luain an tríú lá is fiche de Mheitheamh. Beidh na cluichí móra ar fad á gcraoladh beo as Wimbledon óna haon a chlog gach lá. Bígí linn.

 Cuid B Comhrá a hAon (Canúint Chonnacht) An Chéad Mhír Pól: Cén chaoi a bhfuil tú, a Áine? Féachann tú tuirseach traochta. Áine: Táim tuirseach ceart go leor, a Phóil. Táim ag obair go dian na laethanta seo. Bhí an scrúdú cainte sa Ghaeilge agam inniu. Pól: Ó mo thrua thú, a Áine. Is maith is cuimhin liom an strus sin anuraidh. Bíonn laethanta crua agam san ollscoil i mbliana, ach níl siad pioc chomh strusmhar le laethanta na hArdteistiméireachta. Áine: Bhuel, is maith liom é sin a chloisteáil. Ach cé go bhfuilim tuirseach, táim sona sásta. Bhí mé ullamh don scrúdú inniu, bhí an obair déanta agam. Pól: Cén saghas duine é an scrúdaitheoir a bhí agat, a Áine? 3 Áine: Bhí an scrúdaitheoir féin lách, cairdiúil. Bhí a chuid ceisteanna cothrom agus réasúnta.

An Dara Mír Pól: Cad é an t-ábhar cainte ba spéisiúla a bhí agat leis an scrúdaitheoir, a Áine? Áine: An nuatheicneolaíocht, a Phóil. Pól: Bhí go leor le rá agat faoin ábhar sin, a déarfainn. Táimid go léir ag brath ar an nuatheicneolaíocht na laethanta seo. Úsáidtear an teicneolaíocht an-mhinic san ollscoil. Áine: Tá sé sin ag tarlú níos mó sna scoileanna dara leibhéal na laethanta seo freisin. Sa scoil anseo mar shampla, beidh iPad ag na daltaí sa chéad bhliain i Meán Fómhair seo chugainn. Pól: Sin nuacht iontach. Áine: Cinnte. Ach tá taobh diúltach ag baint leis an nuatheicneolaíocht freisin. Caitheann daoine óga an iomarca ama ar Facebook agus ar na líonraí sóisialta. Pól: Aontaím leat, a Áine. Is í an bhulaíocht ar líne an fhadhb is mó a bhaineann leis an nuatheicneolaíocht, dar liom. Áine: Tá an ceart agat. Ach, faraor, ní raibh seans agam í sin a phlé leis an scrúdaitheoir. Bhí an t-am istigh. Pól: Ní bheidh an t-am againn í sin a phlé anois ach an oiread. Táim ag dul chuig an leabharlann anois. Tá aiste le críochnú agam roimh an lá amárach. Slán.

 Comhrá a Dó (Canúint na Mumhan) An Chéad Mhír An fón ag bualadh Seán: Dia duit. Seán anseo. Orla: Dia is Muire duit, a Sheáin. Comhghairdeas leat. Chuala mé an dea-scéala gur bhuaigh tú gradam “Scoláire na Bliana” ag Oíche na nGradam sa scoil aréir. Seán: Go raibh míle maith agat, a Orla. Ní raibh mé ag súil leis in aon chor. Orla: Ara, éist! Nach raibh an post agat mar chathaoirleach ar Chomhairle na Mac Léinn. Cloisim go ndearna tú jab iontach. Nár eagraigh sibh an club sláinte agus aclaíochta sa scoil le bliain anuas?

4 Seán: D’eagraigh, gan dabht. Rinneamar suirbhé agus bhí tromlach na scoláirí go mór i bhfabhar club sláinte agus aclaíochta a thosú sa scoil ag am lóin. Orla: Nárbh iontach an smaoineamh é sin. Agus tráthúil. Éiríonn a lán déagóirí as an spórt na laethanta seo agus ní chaitheann siad go leor ama amuigh faoin aer. Seán: Is fíor duit, a Orla.

 An Dara Mír Orla: Inis dom, a Sheáin, cad iad na himeachtaí a chuir sibh ar siúl? Seán: Leagamar amach clár imeachtaí ag am lóin, Dé Máirt agus Déardaoin. Chuireamar ranganna rince, cluichí cispheile agus comórtais lúthchleasaíochta ar siúl. Orla: Ó, molaim sibh. Seán: Is fearr an tsláinte ná na táinte, a Orla. Bhíodh lón sláintiúil againn sa cheaintín gach Céadaoin. Ní bhíodh cead ag aon scoláire bia míshláintiúil ná deochanna súilíneacha a thabhairt isteach sa cheaintín an lá sin. Orla: An-phlean ar fad, a Sheáin. Seán: Caithfidh mé a rá gur bhaineamar taitneamh as a bheith ag eagrú na n-imeachtaí. Orla: Ach, a Sheáin, tá laethanta saoire an tsamhraidh tagtha anois. An dóigh leat go mbeidh na scoláirí chomh díograiseach céanna faoin aclaíocht agus faoi chúrsaí sláinte agus iad ar saoire? Seán: Bhuel tugadh nuachtlitir do gach scoláire sular imíodar ar saoire don samhradh. Tugann an nuachtlitir sin liosta de na clubanna spóirt go léir sa cheantar chomh maith le comhairle faoi chúrsaí bia. Orla: Maith sibh. Slán anois.

 5 Cuid C Píosa a hAon (Canúint Chonnacht) Bliain speisialta ba ea 2013 don stáisiún raidió Raidió na Life. Bhí muintir Raidió na Life ag ceiliúradh mar bhí an stáisiún fiche bliain ar an aer. Stáisiún raidió pobail is ea Raidió na Life a thosaigh ag craoladh i Meán Fómhair 1993. Tá sé dírithe ar phobal na Gaeilge i mBaile Átha Cliath agus ar fud Chúige Laighean. Craoltar meascán maith clár ar an stáisiún – nuacht, ceol, spórt agus caint. Tá moladh mór ag dul do Raidió na Life mar braitheann an stáisiún cuid mhaith ar oibrithe páirtaimseartha deonacha. Mar aitheantas ar an stádas atá bainte amach ag Raidió na Life, bronnadh gradam “Stáisiún Raidió na Bliana” air ag Féile na Meán Ceilteach in 2013.

Píosa a Dó (Canúint Uladh) Dé hAoine seo caite, d’imigh tríocha mac léinn as Coláiste na hOllscoile, Corcaigh le mí a chaitheamh ag obair go deonach ar na hoileáin Fhilipíneacha. Beidh na mic léinn ag obair le comhlacht tógála áitiúil, ag tógáil tithe. Scriosadh a lán tithe ar na hoileáin in 2013 nuair a bhuail tíofún ollmhór an ceantar agus fágadh a lán daoine gan dídean. Bhí feachtas bailithe airgid ag na mic léinn san ollscoil le tamall anuas le hairgead a bhailiú don tionscnamh tógála. D’eagraigh siad a lán imeachtaí éagsúla – maidin chaifé, seó faisin, tráth na gceist agus seó tallainne. Tá seic €10, 000 le tabhairt acu don obair thógála. Ádh mór orthu.

================================

Junior Cert –  Gaeilge 2014 :

Cuid A.
An chéad chainteoir Dia daoibh, a chairde. Caitríona Ní Fhaoláin is ainm dom. Rugadh i gCeatharlach mé ar an séú lá is fiche de mhí Aibreáin míle naoi gcéad nócha naoi. Is páiste aonair mé. Tá mé i mo chónaí le mo mhamó mar tá mo mháthair ag obair i nGlaschú. Is banaltra í. Is iad na caithimh aimsire is fearr liom ná an ceol agus an spórt.
Rugadh = was born
páiste aonair = only child
mamó = granny
i nGlaschú = in Glasgow
banaltra = nurse
caithimh aimsire = pastimes

An dara cainteoir Goidé mar atá sibh? Aodh Ó Gallchóir anseo. Is as Gaoth Dobhair i gCondae Dhún na nGall mé. Tá deirfiúr amháin agam. Máire an t-ainm atá uirthi. Is iriseoir le TG4 mo mháthair. Tiománaí bus m’athair agus tá sé ag obair le Bus Éireann. Tá beirt chairde agam, Siún agus Cití. Bhí muid ag an phictiúrlann aréir.

Goidé (cad é) = How
Is as . . . mé = I’m from
iriseoir = journalist
Tiománaí bus = bus driver
mo athair (m’athair) = my father
Bhí muid (bhíomar) = we were
aréir = last night

Cuid B
Fógra Gabhaim pardún agaibh, a mhúinteoirí agus a dhaltaí. An príomhoide anseo. Ní bheidh staidéar oíche ar siúl tar éis na scoile an tseachtain seo. Beimid ag glanadh agus ag maisiú halla na scoile le haghaidh chuairt an Uachtaráin Dé hAoine. Go raibh maith agaibh.

Gabhaim pardún agaibh = I beg your pardon (please excuse me)
staidéar oíche = night study
ag maisiú = decorating
le haghaidh = for (in preparation for)
cuairt an Uachtaráin = the President’s visit

Píosa Nuachta Bhí lá mór ag na daltaí agus ag na múinteoirí i gColáiste Oiriall i gContae Mhuineacháin ar an fhichiú lá de Bhealtaine dhá mhíle is a trí déag. Thug Raidió na Gaeltachta cuairt ar an Choláiste agus rinne siad clár uair a chloig fúthu. Comhghairdeas le gach duine sa scoil.

lá mór = great day
i gContae Mhuineacháin = in County Monaghan
fichiú lá = twentieth day
dhá mhíle is a trí déag = 2013
clár uair a chloig = an hour-long programme
fúthu = on them/about them (ie. the students and teachers)
Comhghairdeas = Congratulations

Cuid C
Léigh anois go cúramach ar do scrúdpháipéar na treoracha agus na ceisteanna a ghabhann le Cuid C.
Comhrá a hAon
C: An í sin Muireann Ní Luasaigh? Colmán Ó Céilleachair anseo. M: Is í. Dia dhuit, a Cholmáin. Conas taoi? C: D’fhéadfainn a bheith níos fearr, a Mhuireann. Tógadh mo rothar ón scoil tráthnóna. Dúradh liom labhairt leat faoi. Bhuel, a chailín?
—————————————————————————————- M: Ó, thóg mise do rothar ar iasacht. Shíl mé go raibh tú ag imirt peile. C: Ní raibh mé. Bhí orm fanacht siar sa scoil mar bhí mé déanach ar maidin. M: Tá brón orm, a Cholmáin. Beidh mé féin agus do rothar chugat i gceann deich neomat. C: Mo rothar atá uaim! Ní bhacaim le gadaithe, a Mhuireann.

Is í = it is she
Conas taoi? (Conas atá tú?) = How are you?
D’fhéadfainn a bheith = I could be
Tógadh = it (my bicycle) was taken
Dúradh liom = I was told
faoi = about it
Bhuel = Well? (i.e. explain yourself)
ar iasacht = on loan
Shíl mé = I thought
fanacht siar = stay back
déanach = late
chugat = to you (over to you)
i gceann = in
Ní bhacaim le = I don’t bother with (I don’t entertain)
gadaithe = thieves/robbers

Comhrá a Dó
D: Dia dhuit, a Aoife. Dearbhail anseo. A: Bhuel, Dia is Muire duit, a strainséir. Níor chuala mé uait le fada an lá. D: Bhí mé sa Bhruiséil le coicís anuas.
A: Inis dom faoi. D: Bhí ceathrar daltaí as Éirinn ag labhairt le Parlaimint na hEorpa agus bhí mise ar dhuine acu.
———————————————————————————
A: Agus cad a dúirt tú?
D: Labhair mé faoi dhaoine óga in Éirinn sa lá atá inniu ann. A: Tá súil agam gur éist na polaiteoirí ansin leat. D: Thug siad bualadh bos dom ar aon nós. A: Ar labhair tú as Gaeilge leo?
D: Labhair mé. Tá córas aistriúcháin sa pharlaimint. A: Maith thú! Rinne tú gaisce.
D: Go raibh míle maith agat.

a strainséir = you stranger
le fada an lá = for a long time
sa Bhruiséil = in Brussels
le coicís anuas = for the past fortnight
ceathrar daltaí = four students
Parlaimint na hEorpa = The European Parliament
ar dhuine acu = (I was) one of them
polaiteoirí = politicians
bualadh bos = applause
as Gaeilge = in Irish
córas aistriúcháin = a translation/translating system
gaisce = heroics/great work
Sin deireadh na trialach. Slán agaibh!

===========   deireadh  =========

Junior Cert –  Gaeilge 2015 :

  1. Conas atá sibh? Seán Tóibín is ainm dom. Is as Gaeltacht na nDéise i gContae Phort Láirge mé. Is áit aoibhinn í m’áit dúchais agus tagann a lán cuairteoirí anseo i rith an tsamhraidh. Tá deartháir amháin agam. Tá sé ocht mbliana d’aois. Is maith leis an banna ceoil One Direction. Is breá liom féin spórt agus imrím sacar agus cispheil.

2. Dia is Muire daoibh. Is mise Natalia Jablonski. Sa Pholainn a rugadh mé sa bhliain 2002. Tháinig mo thuismitheoirí go hÉirinn in 2005. Ta mé i mo chónaí i Mullach Íde i gContae Bhaile Átha Cliath. Táim ag freastal ar ghaelscoil. Tá cúigear i mo theaghlach, mo mháthair, m’athair, mo bheirt deirfiúracha agus mé féin. Taitníonn an t-amhránaí, Ed Sheeran, thar barr liom.

Fógra 1.  Gabhaigí mo leithscéal. An Príomhoide anseo. Goideadh trí rothar as seid na rothar inné. Tá na gardaí ag fiosrú an scéil. Má tá eolas ag aon duine a chuideodh leis na gardaí is féidir labhairt liomsa faoi i rith an lae. Go raibh maith agaibh.

Píosa 1.   Bhí na sluaite i láthair ag Féile Ráth Chairn i gCo. na Mí an deireadh seachtaine seo caite. San Ionad Pobail agus sa Chlubtheach a bhí na himeachtaí ar siúl. Is é an t-ainm atá ar an gclubtheach ná An Bradán Feasa. Bhí spraoi agus spórt ag chuile dhuine.

Comhrá :  An Chéad Mhír Siobhán: Háigh, a Thiarnáin. Fuair mé an ríomhphost uait. Tiarnán: Ó, go hiontach, a Shiobháin. Ar oscail tú an ceangaltán a bhí leis? Siobhán: D’oscail cinnte. Pictiúr gleoite é de lon dubh. Tiarnán: Mé féin a thóg é le mo i-fón. Siobhán: Ba chóir duit é a chur isteach ar chomórtas grianghrafadóireachta na scoile.

An Dara Mír:    Tiarnán: Cuirfidh mé. Cad atá ar siúl agat féin? Siobhán: Táim ag obair sa ghairdín, creid é nó ná creid. Tiarnán: Glasraí nó bláthanna? Siobhán: Glasraí sa chúlghairdín. Tiarnán: Nach tusa a mhol gairdín glasraí a dhéanamh sa scoil? Siobhán: Is mé ach bhí a fhios agam go raibh spéis mhór ag Bean Uí Chinnéide sa gharraíodóireacht. Tiarnán: Tá an-chreidiúint ag dul duitse mar sin féin.

An Chéad Mhír:   Brian: Brian anseo. Goidé mar atá tú, a Mhuireann? Muireann: Tá mé go maith, a Bhriain. Tá mé i scuaine taobh amuigh den 3-Aeiréine i mBaile Átha Cliath. Brian: Cad chuige a bhfuil tú ansin, a Mhuireann? Muireann: Tá mé ar mo bhealach isteach chuig ceolchoirm de chuid Lady Gaga. Brian: Ó, nach méanar duit.

===================================

Advertisements